Powrót do O firmie

Karta Jakości

Obraz w treści 1

image.png

>> KARTA ZASAD HIGIENY I JAKOŚCI HALAL “AL-HAQ-HALAL” <<

Spis treści:

Rozdział I : Wprowadzenie

Art. I.1 – Przestrzeganie zasad religijnych
Art. I.2 – Przestrzeganie przepisów i norm BHP
Art. I.3 – Przepisy prawne
Art. I.4 – Warunki korzystania z logo ’’Al-Haq-Halal’’ przez podmioty gospodarcze

Rozdział II : Warunki kontrolowania i certyfikacji halal

Art. II.1 – Organizm certyfikujący halal
Art. II.2 – Kontroler rytualny
Art. II.3 – Sprzęt do kontroli i certyfikacji

Rozdział III : Zwierzęta dozwolone i niedozwolone

Art. III.1 – Zwierzęta i części zwierząt niedozwolone
Art. III.2 – Martwe zwierzę z różnych przyczyn
Art. III.3 – Zwierzęta i części zwierząt dozwolone

Rozdział IV : Kontrola uboju rytualnego

Art. IV.1 – Wymagania wstępne
Art. IV.2 – Rzezak rytualny
Art. IV.3 – Sprzęt do uboju rytualnego
Art. IV.4 – Ubój rytualny
Art. IV.5 – Higiena po uboju rytualnym
Art. IV.6 – Proces kontrolny w ubojni

Rozdział V : Kontrola i certyfikacja produktów przetworzonych

Art. V.1 – Proces kontroli i certyfikacji w zakładzie przetwórstwa mięsnego
Art. V.1.1 – Zakład rozbioru mięsa
Art. V.1.2 – Zakład przetwórstwa mięsa


Cele przedstawione w karcie zasad higieny i jakości ’’Al-Haq-Halal’’

’’Al-Haq-Halal’’ jest polską firmą, której misją jest potwierdzenie systemu halal według wymagań prawa islamskiego poprzez ścisłą i stałą kontrolę na wszystkich etapach produkcji i komercjalizacji oraz certyfikacji produktów przeznaczonych do spożycia przez społeczność muzułmańską.

’’Al-Haq-Halal’’ założył kartę zasad higieny i jakości halal, której punkty spełniają podstawowe reguły religijne islamu, prawa polskiego oraz przepisów międzynarodowych.

Karta zasad higieny i jakości ’’Al-Haq-Halal’’ jest tekstem zobowiązań do realizacji oraz procedurą kontroli produktów halal, aby muzułmanie mieli pewność, że konsumowane przez nich produkty są zgodne z zasadami religijnymi, które wyznają.

Karta ta zachęca podmioty gospodarcze do realizacji polityki szacunku dla konsumentów muzułmańskich i dobrostanu zwierząt.


Rozdział I : WPROWADZENIE

Art. I.1 – Przestrzeganie zasad religijnych

Art. I.1.1 – Halal

Halal (arabski حلال) jest pojęciem z muzułmańskich źródeł: Koranu i Sunny. W tych tekstach znaczenie Halal jest jasno wyrażone i dotyczy tego, co jest dopuszczalne i zgodne z prawem. Jego przeciwieństwem jest słowo „Haram”, które odnosi się do tego, co jest zakazane lub święte:  ” O wy, posłańcy! Jedzcie wyśmienite rzeczy i czyńcie dobro! Ja wiem doskonale, co wy czynicie.” (Koran, 23: 51)

Halal jest sposobem i warunkiem wędrówki i zbliżenia się do Stwórcy, a zatem ma fundamentalne znaczenie dla muzułmanów.

Prorok Muhammad Obraz w treści 1przypomniał podróżującego mężczyznę, zakurzonego i z rozwianymi włosami, który,utraciwszy konia na pustyni w czasie długiej podróży, wznosi ręce z prośbą do Allaha mówiąc

” O Panie, O Panie !, ale je zakazane, pije zakazane, jego ubranie jest zakazane i poprzednio jego pożywienie też było zakazane. I jak on może być wysłuchany ? ” (Muslim, Tirmidhi i Ahmad)

Art. I.1.2 – Wątpliwość

W środowiskach przemysłowych liczba podmiotów i mnogość działań zwiększają ryzyko błędów i nadużyć. Jednak definicja ”Halal” w islamie jest jednoznaczna w tym punkcie : odrzuca wątpliwości.

Prorok Muhammad Obraz w treści 1powiedział : ”To, co jest dozwolone ,jest wyraźne i to, co zakazane, jest wyraźne.  A między nimi są wątpliwe sprawy, o których nie wie większość ludzi. Ten, który unika wątpliwych spraw ,jest czysty w swojej religii i na honorze.  A ten, który wpadł w wątpliwość ,to wpadł w zakazane. To podobne do pasterza, który wypasa koło czyjegoś terenu i prawdopodobnie stado wejdzie na ten teren. Każdy król ma swój własny teren, a obszar zakazany przez Allaha jest haram. I naprawdę w ciele jest organ i gdy będzie on dobry, to dobre będzie całe ciało, a gdyby był chory, to choruje całe ciało, naprawdę jest to serce.” (Przekazane przez Bukhari i Muslim)

Dlatego, aby produkty sprzedawane pod nazwą ”Halal (arabski حلال)” nie budziły żadnych wątpliwości, należy być pewnym skuteczności organu kontroli Halal.

Art. I.1.3 – Rozbieżność

Muzułmanie, ze względu na swoją różnorodność, czasami odnoszą się w swych praktykach religijnych do różnych szkół prawnych, a więc mają różne opinie na temat niektórych kwestii.

W tej sytuacji muzułmańskie orzecznictwo przyjęto zasadę o nazwie ” wychodzenie z różnic.” Zachęca ona przywódców religijnych do wyboru zdania, które zostało przyjęte przez maksymalną liczbę szkół i uczonych muzułmańskich.

Propozycje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte w dużej mierze na tej zasadzie.

Art. I.1.4 – Świadectwo

Kontrola i certyfikacja produktów halal opiera się w islamie na zeznaniach i świadectwie. Każdy podmiot chcący produkować lub handlować produktami halal musi odwoływać się do organu certyfikującego halal, zdolnego do kontrolowania i okazującego szacunek dla warunków i wymogów halal.

Art. I.1.5 – Dobre traktowanie zwierząt

Art. I.1.5.a – Zwierzęta w Koranie i tradycji Prorockiej

Zwierzęta są obecne w koranicznych opowieściach, zwłaszcza w tych związanych z prorokami. Mnogość rozdziałów w Koranie (sury) zatytułowanych od nazw zwierząt takich jak krowy, pszczoły, mrówki, pająk, słoń, to potwierdza. Należy zauważyć, że w Koranie mówi się o zwierzętach jako społeczności i wspólnocie.

”I nie ma zwierząt na ziemi ani ptaków latających na skrzydłach, które by nie tworzyły społeczności podobnych do waszych”. (Koran, 6: 38)

Muzułmańska tradycja przekazała nam również wiele opowieści (hadisów) Proroka Muhammada na temat dobrostanu zwierząt, Towarzysze Proroka Obraz w treści 1zapytali : „O Proroku Boga, czy jesteśmy nagradzani za nasze dobre uczynki wobec zwierząt ? On powiedział : „Nagroda jest dla tego, który dobrze traktuje każde żywe stworzenie.” Sahih Al-Bukhari

Prorok Obraz w treści 1powiedział o kobiecie, która została wrzucona do piekła przez Boga za zagłodzenie kota na śmierć : „Ani ona go karmiła, ani uwolniła, aby wyżywił się sam. „(Bukhari, Muslim)

Pewnego dnia, dzieci przywiązały żywego ptaka, biorąc go za cel. Ibn ‚Omar, uczeń Proroka Obraz w treści 1zawołał :

„Prorok przeklął tego, który bierze sobie za cel żywe istoty.” (Al-Bukhari, Muslim)

Prorok Obraz w treści 1zauważywszy zwierzę, któremu wypalono żelazem znamię na czole, powiedział : „Czy nie wiesz, że Bóg przeklął tego, który oznacza swoje zwierzę na czole w ten sposób lub bije go po twarzy? „.

Art. I.1.5.b – Transport zwierząt

Transport musi przebiegać zgodne z dobrostanem zwierząt. Prorok Obraz w treści 1powiedział :

„Podczas podróży, daj wielbłądowi wystarczającą ilość pożywienia. I podczas jazdy w suchym kraju, spiesz się zważając na możliwości swojego wierzchowca ” (Muslim, Abu Dawud Tirmidhi).

Art. I.1.5.c – Ubój zwierząt

Prorok Obraz w treści 1bardzo nalegał, aby nie nadużywać zwierząt, które są wykorzystywane na co dzień. Według islamu człowiek z pewnością ma prawo do korzystania z zasobów ziemi, ale ma obowiązek czynić to inteligentnie i uprzejmie.

Ponieważ zwierzęta cierpią tak jak ludzie, ich zabijanie może być uzasadnione wyłącznie na podstawie zwolnienia udzielonego człowiekowi przez Boga.

Tak należy rozumieć poniższy werset (Koran16: 5-8) : ” On stworzył dla was zwierzęta, które dostarczają wam ciepła i innych korzyści; i z nich wy się żywicie. Widzicie w nich piękno, kiedy przypędzacie je wieczorem na spoczynek, i kiedy je wypędzacie rano na pastwisko. One przenoszą wasze ciężary do krainy, do której zdołalibyście dotrzeć jedynie z wielkim trudem. Zaprawdę, wasz Pan jest dobrotliwy, litościwy! On stworzył konie, muły i osły, abyście ich dosiadali, a także dla ozdoby. I On stwarza to, czego wy nie znacie”

Polowanie jest dozwolone wyłącznie w celu zdobycia żywności, nigdy dla rozrywki.

Czytamy w Hadisie „Nie ma człowieka, który zabił ptaka lub większe zwierzę bezprawnie, a który nie będzie osądzony przez Boga w Dniu Sądu.” (Al-Nasaa’i)

Ibn Omar widząc kogoś, kto unieruchomił zwierzę i następnie na oczach zwierzęcia zaostrzył nóż, skarcił tego człowieka mówiąc : ” Więc chcesz je zabić dwa razy ? Dlaczego nie naostrzyłeś noża przed unieruchomieniem? „

Art. I.2 – Przestrzeganie przepisów i norm BHP

Ubój rytualny i przetwórstwo mięsa halal mogą być wykonane jedynie zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego. Wymagania te obejmują :

– obowiązek trzymania zwierząt w odpowiedniej pułapce przed ubojem
– przestrzeganie higieny osobistej i odzieży pracowników
– zapobieganie zagrożeniom sanitarnym,
– utrzymanie pomieszczeń w nienagannej czystości

Art. I.3 – Przepisy prawne

Codex Alimentarius choć niewiążący, proponuje szereg ważnych wytycznych w celu ochrony korzystania z terminu ”Halal” :

– Ogólnie rzecz biorąc dyrektywa Codex Alimentarius – CAC/GL 1-1979 (rev. 1-1991) : 5-a IV: „można wskazywać, że produkt żywnościowy byłby preparatem zgodnym z przepisami religijnymi dotyczącymi (np halal, koszer), pod warunkiem, że spełnia wymagania odpowiednich władz religijnych lub rytualnych”;

– Ogólne wytyczne dotyczące stosowania terminu „Halal” CAC/GL 24-1997 :

a) osoba odpowiedzialna za ubój musi być dobrym muzułmaninem, zdrowym na umyśle i zaznajomionym z metodą uboju według islamu;
b) zwierzę przeznaczone do uboju powinno być zgodne z prawem islamskim;
c) zwierzę musi być żywe lub uznane za żywe w czasie uboju;
d) wezwanie „Bismillah (w imię Boga)” należy wypowiedzieć niezwłocznie przed ubojem każdego zwierzęcia;
e) nóż powinien być ostry i należy uniknąć wyjęcia ostrza przed zakończeniem aktem uboju.
f) akt uboju powinien polegać na odcięciu tchawicy, przełyku oraz głównych tętnic i żył w okolicy szyi.

Ogólne dyrektywy mówią, że jeśli potwierdza się, że jedzenie jest halal, to słowo „Halal (arabski حلال)” lub równoważne określenie powinno znajdować się na etykiecie;

– Kodeks postępowania w zakresie higieny CAC / RCP58-2005 : Tekst ten stanowi, że tchawica i przełyk muszą pozostać nienaruszone podczas ścięcia z wyjątkiem uboju rytualnego.

Dyrektywa UE 93/119 / WE Rady z dnia 22 grudnia 1993 w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub procesu uśmiercenia mówi :

– Artykuł 5 punkt 2: w przypadku zwierząt poddawanych szczególnym metodom uboju, przewidzianymi przez niektóre obyczaje religijne wymogi w paragrafie 1-c nie mają zastosowania; (paragraf 1-c: oszołomiony przed ubojem lub natychmiast uśmiercony, zgodnie z załącznikiem C, zawierający wykaz metod ogłuszania i zabijania zwierząt);

– Dodatek B: jednak w przypadku uboju rytualnego, unieruchomienie bydła przed ubojem przy użyciu metody mechanicznej, mającej na celu uniknięcie wszelkiego bólu, cierpienia lub niepokoju, zranienia czy stłuczenia zwierząt jest obowiązkowe.

Art. I.4 – Warunki korzystania z logo ’’Al-Haq-Halal’’ przez podmioty gospodarcze.

Ubojnie i zakłady przetwórstwa mięsnego, chcące ubijać lub produkować produkty spełniające zasady halal, zobowiązane są :

1. Przestrzegać zasad karty i zakres czynności pracowników ’’Al-Haq-Halal’’ 
2. Poinformować klientów o warunkach produkcji halal zgodnej z kartą ’’Al-Haq-Halal’’
3. Informować i szkolić swoich pracowników o warunkach określonych w niniejszej karcie.
4. Umożliwić kontrolerom ’’Al-Haq-Halal’’ jak najlepsze warunki do kontrolowania, identyfikacji i certyfikacji.
5. Szanować obowiązki religijne kontrolerów tzn. w harmonogramie ich prac uwzględnić czas na obowiązkowe modlitwy i piątkowe modły.

W każdym przypadku zakres obowiązkowych czynności musi być sporządzony i podpisany przez zainteresowane strony : ’’Al-Haq-Halal’’ i podmiot gospodarczy. Szczegóły umowy mogą być dodawane w oparciu o infrastrukturę i zagospodarowanie ubojni czy zakładu.

Rozdział II : WARUNKI KONTROLOWANIA I CERTYFIKACJI HALAL

Art. II.1 – Organizm certyfikujący halal

Kontrola i certyfikacja halal dóbr lub towarów spełnia wymogi nałożone przez muzułmański rytuał.

’’Al-Haq-Halal’’ jest gwarantem respektowania karty zasad halal. Przeprowadza audyty i kontrole, zobowiązuje się do przestrzegania kryteriów kontroli ustanowionych w niniejszej karcie, które opierają się na surowych zasadach, wymienionych poniżej :

– zapewnienie identyfikacji produktów halal; Kontrolerzy przyjmują na siebie swoje obowiązki na wszystkich etapach produkcji, więc nie może być certyfikacji lub pieczęci odznaczonej bez kontroli.
– materiał kontrolny pozostaje wyłączną własnością kontrolerów. Tylko kontrolerzy są odpowiedzialni za jego użytkowanie i ochronę.
– przetwórstwo produktów halal nie może być prowadzone bez obecności kontrolerów. Oznakowania i certyfikacje są uwarunkowane przez stałą, ciągłą i bezwarunkową obecność kontrolerów.

Art. II.2 – Kontroler rytualny

Kontroler rytualny powinien :

– być muzułmaninem praktykującym modlitwę pięć razy dziennie.
– wykazywać dowody etyki i uczciwości.
– być niezależnym (bez związku organicznego z instytucjami komercyjnymi halal)
– być przeszkolonym w warunkach uboju rytualnego halal oraz identyfikacji produktów halal.
– ma zaświadczyć fizycznie i wizualnie fakt uboju rytualnego i procesów produkcji halal.

Kontroler jest zależny tylko od jednostki certyfikującej. Jest zatrudniony przez tę organizację. Jego zadaniem jest egzekwowanie swoich obowiązków, które muszą być zgodne z niniejszą kartą, a w szczególności kontrolowanie procesu produkcji produktów halal, identyfikację przez stemplowanie lub oznakowanie mięsa i produktów halal aż do ich przetworzenia, pakowania i komercjalizacji.

Pod koniec swojej pracy kontroler sporządza sprawozdanie na temat stanu produkcji, pakowania, przetwarzania i wprowadzania do obrotu, które będzie rejestrowane i przechowywane do dyspozycji właściwej kontroli.

Kontroler powinien mieć upoważnienie, dzięki czemu może uzyskać dostęp do miejsc produkcji i magazynowania.

Wszelkie rozbieżności stwierdzone przez kontrolera będą zgłaszane do właściwego kierownika kontroli, który z kolei będzie zgłaszał to do dyrektora firmy. Każde naruszenie regulaminu karty, pociąga za sobą skutki prawnie tj. odmowę wydania zaświadczenia, że produkty są halal i zezwala kontrolerowi na opuszczenie miejsca pracy.

Kontrolerzy interweniujący w ramach swojej pracy, szanują wewnętrzne zasady zakładu pracy.

Art. II.3 – Sprzęt do kontroli i certyfikacji

Sprzęt do kontroli i certyfikacji musi :

– być dostosowany do gatunków i produktów mających być certyfikowane halal
– być w stałym posiadaniu kontrolera
– mieć kodowanie w celu ograniczenia ryzyka fałszerstwa

Materiał kontrolny jest wyłączną własnością jednostki kontrolującej. Kontroler jest jedynym upoważnionym do zarządzania i korzystania z niego. Należy go przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu, do którego klucze pozostają w wyłącznym posiadaniu rytualnych kontrolerów.

Etykiety jednostki kontrolującej są rejestrowane i numerowane. Upoważnieni przez tę organizację kontrolerzy, muszą odnotować w każdej produkcji numery etykiet, rodzaje produktów pakowanych i ich ilość.

Rozdział III : ZWIERZĘTA DOZWOLONE I NIEDOZWOLONE

Na ogół każda żywność pochodzenia niezwierzęcego jest halal, z wyjątkiem :

– odurzających, takich jak wino,
– produktów szkodliwych, takich jak trucizny,
– produktów oszałamiających takich jak narkotyki.

Art.III.1 – Zwierzęta i części zwierząt niedozwolone

Jednym z głównych tekstów w sprawie zabronionej żywności jest werset (Koran 5:3) : » Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Allaha; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz – chyba że zdołaliście je zabić według rytuału – i to, co zostało ofiarowane na kamieniach..» 

Hadisy Proroka Obraz w treści 1wyjaśniają ten werset : Na przykład, według Ibn ‚Abbasa, Prorok Obraz w treści 1zabraniał mięsa zwierząt posiadających kły z rodziny kotów oraz posiadających pazury z rodziny ptaków.

W związku z tym można klasyfikować zwierzęta lub ich części jako zakazane w następujących kategoriach :

– krew zwierząt oprócz tej, która naturalnie znajduje się w mięsie
– wieprzowina we wszystkich jej formach i zwierząt z tej rodziny (dzik, warchlak, guziec, tapir, wieprz, świnia)
– zwierzęta mięsożerne, koty mięsożerne i wszystkie ssaki mające kły, ptaki drapieżne mające pazury, padlinożerców i myśliwi (orły, sokoły, sępy, kruki …), jajka zakazanych ptaków
– zwierzęta domowe : kot, pies, osioł, muł ..
– zwierzęta wszystkożerne tj. małpy i innych naczelne. lemury, ..
– zwierzęta : jadowite gady, owady i jadowite stworzenia morskie
– zwierzęta padlinożercy, karmione brudami : zakazane spożywać mięsa bestii zjadającej szczątki i jej mleka.
– zwierzęta karmione mączką.

Art.III.2 – Martwe zwierzę z różnych przyczyn

Wszelkie zwierzęta zmarłe z przyczyn innych niż ubój rytualny są zabronione (haram), np. w wyniku uduszenia, ogłuszenia, pobodzenia, nadjedzenia przez inne zwierzę, ofiarowanie dla innego boga niż Stwórca.

Art.III.3 – Zwierzęta i części zwierząt dozwolone

Dozwolone zwierzęta do spożycia to zwierzęta poddane ubojowi zgodnie z rytuałem, na przykład :

– drób przydomowy : kurczak, indyk, kura, gęś, perliczka, gołąb, kuropatwa, kaczka, przepiórka, słonka,
– zwierzęta gospodarskie : bydło, drób, owce, kozy, kozły, barany, jagnięta, wół, byki, krowy, cielaki, króliki,
– antylopy, jeleniowate, gazele, sarny, jelenie, renifery, zające, …
– wielbłądowate : wigoń, lamy, wielbłądy dwugarbne, dromadery, …
Halal są również wszystkie zwierzęta żyjące w słonej lub słodkiej wodzie : niejadowite ryby, ssaki morskie, skorupiaki,

Rozdział IV : KONTROLA UBOJU RYTUALNEGO

Art. IV.1 – Wymagania wstępne

Ofiarowanie jest aktem uboju rytualnego zwierząt dozwolonych, jak określono w sekcji (Art.III.3).

Usługi weterynaryjne są odpowiedzialne za badanie zwierząt przed ich ubojem rytualnym. Zwierzęta przeznaczone do uboju muszą mieć komfortowy i bezstresowy transport i muszą odpocząć przed ubojem.
Klinicznie martwe zwierzęta, umierające, cierpiące z powodu chorób zakaźnych oraz zwierzęta z gorączką nie powinny zostać ubite. Tylko kontroler jest upoważniony do akceptacji zwierzęcia do uboju halal.

Należy przypomnieć, że zwierzę musi być traktowane z szacunkiem. W szczególności należy zmniejszyć jego stres przed uśmierceniem, nigdy nie ubijać zwierzęcia na oczach drugiego i nie pokazywać mu noża przed uśmierceniem. W ubojniach wykonujących mieszany ubój, zaleca się, aby jako pierwszy w harmonogramie dziennym był ubój halal.

Kontroler przed ubojem rytualnym musi uwzględnić następujące czynności, aby uniknąć ryzyka i błędu :

1. Upewnić się, że ubojnia jest opróżniona ze wszelkiego mięsa nie certyfikowanego halal. Warunek ten jest spełniony przez wprowadzenie uboju rytualnego w pierwszych godzinach. Unika się ryzyka pomieszania z mięsem nie-halal podczas produkcji.
2. Sprawdzić, czy w ubojni wszystkie pomieszczenia zostały oczyszczone.
3. Sprawdzić stan higieny sprzętu ubojowego oraz stan naostrzenia noży.
4. Zapewnić dobre zachowanie i dobre podejście do żywego zwierzęcia. Zabronione są krzyki, gwałtowne gestykulacje.
5. Uczestniczyć w uboju i kontrolować jego jakość w celu usunięcia zwierzęcia uśmierconego niezgodnie z powyższymi warunkami.

Art. IV.2 – Rzezak rytualny

W ubojniach o niskiej produkcji, w ​​wyjątkowych sytuacjach rzezak rytualny jako pracownik ’’Al-Haq-Halal’’, może ewentualnie pełnić funkcję kontrolera.

Rzezak rytualny musi :

1. Być zatwierdzony przez właściwe władze religijne, a w szczególności być muzułmaninem praktykującym pięć codziennych modlitw, rozsądnym i mającym przedtem szkolenia potwierdzające jego zdolność do wykonywania uboju rytualnego.
2. Mieć zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania tej pracy oraz zaświadczenie sanepidu, że nie jest nosicielem choroby zakaźnej.
3. Mieć odpowiedni strój i przestrzegać zasad higieny osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w zakładzie pracy.
4. Dysponować czystymi przyborami do uboju (noże …) dobrze naostrzonymi.
5. Wymawiać (Basmala) „Bismi-l-Allah (بسم الله)” czyli : w Imię Boga , dodając „Ła Allaho Akbar (والله أكبر)” czyli Bóg jest Wielki. Jeśli rzezak zapomni (a więc mimowolne), mięso zachowuje swój charakter halal.
6. Wykonywać ostrym nożem ruch w tą i z powrotem (jeśli jest to konieczne). Ważne, aby zminimalizować jego interwencję. Powinien on zwłaszcza uniknąć wyjęcia ostrza przed zakończeniem tej operacji.
7. Zadbać, aby przeciąć tętnice tchawicy, przełyku i tętnice szyjne, ale nie mniej niż trzy tętnice. Powinien zadbać, aby przyłożyć nóż poniżej krtani.
8. Uniknąć przecięcia kręgosłupa zwierzęcia.

Art. IV.3 – Materiał uboju rytualnego

Prorok Muhammad Obraz w treści 1powiedział : » Allah zapisał wyrozumiałość nad wszystko, więc jeśli dokonujecie uboju – dokonujcie jak najstaranniej, a jeśli będziecie uśmiercać zwierzę to jak najszybciej i naostrzcie wasze narzędzia, by nie męczyć zwierząt podczas uśmiercania. » Nóż do uboju rytualnego musi być zarezerwowany tylko dla uboju rytualnego. Musi być naostrzony przed każdym ubojem, sztywny i odporny na korozję. Ostrze powinny być dostosowane do wielkości zwierząt i oczyszczone.

Art. IV.4 – Ubój rytualny

Uśmiercenie należy przeprowadzić tak jak opisano poniżej oraz jak w Art. IV.2. Nie respektowanie reguł     [Art. IV.2 : 4,5,7,8] oraz [Art. IV.4 : 2,7,8] może prowadzić do klasyfikacji produktów jako nie-halal :

1. Zwierzęta prowadzone do miejsca uboju, nie powinny widzieć trwającego uboju, ani zwierząt przed, ani po uboju. Miejsce uśmiercenia musi być oczyszczone z krwi i czyste.
2. Upewnić się, że zwierzę z pewnością jest żywe.
3. Jeśli to możliwe, położyć bydło na lewym boku przed ubojem. Tolerowane jest, aby drób wisiał za nogi na linii ubojowej.
4. Gardło zwierzęcia powinno być skierowane w kierunku ”Qibla” (Mekka), ale nie jest to obowiązek.
5. Lepiej rozciągać szyję zwierzęcia, aby maksymalnie ułatwić ubój.
6. Ubój powinien być wykonywany prawą ręką tak szybko, jak to możliwe.
7. Szczególnie zabronione jest oprawianie zwierzęcia przed jego całkowitą śmiercią.
8. Ubój rytualny musi być wykonany ręcznie przez upoważnionego rzezaka. Ubój automatyczny (przy użyciu piły tarczowej lub w inny zmechanizowany sposób) nie może być utożsamiany z ubojem rytualnym.

Art. IV.5 – Higiena po uboju rytualnego

Po obdarciu ze skóry lub oskubaniu z piór, patroszenie musi być wykonane szybko i bez opóźnień, aby uniemożliwić przepływ bakterii jelitowych do głębokich tkanek, ponieważ po śmierci zwierzęcia znika bariera jelitowa (naturalna obrona).

Tusze po obróbce muszą być przechowywane w doskonałej higienie. Ich kawałki i ich pojemniki nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z podłożem. Tusze i produkty halal są prowadzone klasyczne w łańcuchu produkcyjnym ubojni. Nie należy mieszać ich z produktami nie-halal i muszą być wyraźnie oznakowane.

Art. IV.6 – Proces kontrolny w ubojni

– kontroler musi być poinformowany z kilkudniowym wyprzedzeniem o harmonogramie uboju rytualnego (dzień i godzina).
– kontroler wyposażony jest w arkusz stanu uboju, na której są zanotowane numery zwierząt z ucha zwierzęcia, w przypadku uboju drobiu, dokument uboju i numery partii.
– kontroler jest zobowiązany do składania sprawozdań na formularzu kontroli, który musi zawierać dane ubojni, datę operacji, czas przyjazdu i wyjazdu, numery partie, podpis kontrolera i stempel ubojni.
– kontroler musi uzyskać od ubojni dokumentację uboju halal.
– tylko kontroler ’’Al-Haq-Halal’’ ma uprawnienia do stemplowania zwierząt i umieszczania etykiet na różnych opakowaniach produktów halal (tace, pudełka …).
– wszystkie produkty halal muszą być zapakowane i zaplombowane przed wprowadzeniem do tych samych pomieszczeń mięsa nie-halal. Alternatywą może być powierzenie kontrolerom zamknięcie i uszczelnienie powierzchni magazynowych i lodówek przeznaczonych na halal.

Prędkość linii ubojowej jest ustalona przez kontrolerów codziennie i zależy od :

a) rozmiaru, gatunków i płci zwierząt.
b) liczby rzezaków obecnych na linii ubojowej.

Kontroler musi być czujny, aby :

a) ponownie nie wprowadzono zwierzęcia (wcześniej odrzuconego przez służby weterynaryjne) do linii halal.
b) pracownicy ubojni lub służby weterynaryjne nie ogłuszyły zwierzęcia walczącego w pułapce lub z innych powodów
c) zwierzęta nie ubite rytualnie przez rzezaka z powodu wysokich prędkości linii ubojowej nie trafiły do dalszej produkcji
W przypadkach a) i b), kontrolerzy muszą być poinformowani o tym, aby mogli zaznaczyć zwierzę jako nie halal i odrzucić go z procesu dalszego cięcia.

Kontroler musi dopilnować, aby :

– wszystkie martwe ptaki zostały odrzucone tuż przed ubojem.
– warunki wstępne wcześniej wymienione w sekcji (Art.IV) o uboju rytualnym były przestrzegane.
– drób był całkowicie martwy po uboju rytualnym, zanim trafi do oskubania piór w tunelu. W przypadku uboju bydła i owiec, całkowity brak ruchów i skurczy mięśni jest sygnałem ich śmierci.
– prędkość linii ubojowej była dostosowana do możliwości rzezaków
– umieścić stempel na obu stronach tuszy i różnych innych częściach do cięcia w sposób czytelny stosowany dla identyfikacji
– stemplować produkty po służbach weterynaryjnych tzn. przebadane przez służby weterynaryjne. Towary nie przyjęte będą traktowane zgodnie z prawem.
– oczyścić po skończonej pracy pieczątki i cały materiał uwierzytelniania.
– w czasie transportu tusze halal były izolowane, aby uniknąć kontaktu z nie-halal
– przed ubojem rytualnym wyposażenie było w stanie idealnym.
– czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń i niszczenie gryzoni, owadów i szkodników były wykonywane często
– nie dopuścić do żadnych zmian po rozpoczęciu uboju, które naruszałyby jego regulamin.
– na koniec uboju rytualnego pogrupować tusze celem uniknięcia nieporozumień
– pojemniki noszące mięso halal były identyfikowane i śledzone na linii wiszącej aż do ich lokowania osobno w zimnych pomieszczeniach.
– personel weterynaryjny był obecny podczas uboju rytualnego.
– prawidłowo funkcjonowały urządzenia przytrzymujące (pułapki).
– pracownicy ubojni dobrze odnosili się do zwierząt i w ograniczony sposób korzystali z popychacza elektrycznego.
– ofiarowane zwierzę było poza zasięgiem wzroku innych zwierząt.
– rzezak rytualny nie ostrzył i nie pokazywał noża przed zwierzęciem.
– technika ofiarowania była zgodna z obyczajami islamskimi (kontroler decyduje o autentyczności tej techniki).
– w przypadku nieprawidłowego ofiarowania nie umieścić logo firmy kontrolującej na tuszy i sklasyfikować ją jako produkt niedozwolony.
– kolor atramentu organu kontroli różnił się od służb weterynaryjnych.
– po każdym ofiarowaniu wyczyszczono syfon, ściany, podłogę i nóż oraz naostrzono go. Zapach krwi obecnej na ścianach i boksach sprawia, że ​​zwierzę czuje śmierć, która nadchodzi. Ten rodzaj stresu jest zdecydowanie niepochwalany w islamie.

Rozdział V : KONTROLA I CERTYFIKACJA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH

Art.V.1 – Proces kontrolny i certyfikacji w zakładzie przetwórstwa mięsnego

Art. V.1.1 – Zakład rozbioru mięsa

Kontroler powinien :

– być poinformowany z wystarczającym wyprzedzeniem o planowanym rozbiorze mięsa halal (dzień i godz.).
– wcześniej sprawdzić stan higieny pracowników, hali rozbioru i opakowań.
– sprawdzić stan higieny świeżego mięsa halal przed cięciem i po pakowaniu. Nie może mieć ono bezpośredniego kontaktu z mięsem nie-halal.
– sprawdzić stemple na tuszach przeznaczonych do rozbioru (do procesu cięcia dopuszczone tylko produkty kontrolowane, certyfikowane i identyfikowane przez organ kontroli).
– upewnić się, czy cały drób do cięcia prezentuje wszystkie identyfikacje poprzedniej inspekcji umieszczone po uboju halal.
– części mięsa po rozbiorze umieszczone w pojemnikach oznaczyć materiałem kontrolnym.
– być obecny podczas cięcia, rozbioru i pakowania.
– nie pozwolić na kontakt z mięsem halal pracownikom i sprzętowi, który wchodził w kontakt z mięsem       nie-halal.
– nie pozwolić na cięcie w tym samym czasie innego niż mięsa halal przez ten sam personel oraz na tej samej linii produkcyjnej.
– złożyć sprawozdanie na formularzu kontroli, który musi zawierać dane firmy produkcyjnej, datę operacji, czas przyjazdu i wyjazdu, numery partie, numery kodów identyfikacyjnych, podpis kontrolera i stempel firmy produkcyjnej.
– uzyskać od zakładu rozbioru dokumentację produkcji halal.

Art. V.1.2 – Zakład przetwórstwa mięsa

– produkty stosowane w procesie przetwórstwa mięsa są dozwolone tylko te wcześniej skontrolowane, certyfikowane i zidentyfikowane przez organ kontroli.
– jakiejkolwiek produkcji halal musi nastąpić w pierwszej godzinie pracy zakładu.
– dodatki stosowane w przetwórstwie mięsa nie zawierają produktów powstałych na bazie zwierząt niedozwolonych.
– kartony są zamknięte po końcowej kontroli etykietami i taśmami organu kontrolującego.
– palety są uszczelnione taśmą lub innym specjalistycznym sprzętem kontrolnym.
– dopuszczalne jest, aby nadzorować automatyczne stosowanie etykiet, utrzymując kontrolę wzrokową sprzętu oznakowania.
– lokale, narzędzia i sprzęt roboczy muszą być czyste i nie mogą być używane do innych celów niż obróbka świeżego mięsa halal.
– trociny i inne podobne materiały nie mogą być rozłożone na podłodze pomieszczeń roboczych i w miejscu przechowywania świeżego mięsa.
– odpady płynne i stałe powinny być usunięte za pomocą urządzenia spełniającego wymagania higieniczne.
– wydany ” Certyfikat Halal ” dotyczy tylko danego towaru, który został wyprodukowany pod kontrolą z określoną datę. Na tym świadectwie musi być wymienione liczba i rodzaj opakowań oraz masa całkowita.

Kontroler powinien :

– być poinformowany z wyprzedzeniem o harmonogramie przetwarzania i pakowania (dzień i godzina).
– uczestniczyć i kontrolować wszystkie etapy produkcji i pakowania.
– sprawdzić wszystkie dodatki. Muszą dokładnie odpowiadać dodatkom już zatwierdzonym przez organ kontroli.
– wykonać uszczelnienie produktów materiałami kontrolnymi, pod koniec przetwarzania.
– sprawdzić, czy kartony i opakowania są nienaruszone.
– zapewnić czystość wszystkich urządzeń, które mają być używane w produkcji halal.
Sprzęt ten musi być ponownie w razie potrzeby oczyszczony przy pomocy preparatów odtłuszczających i antyseptycznych. Sprzęt nie powinien być zamontowany przed sprawdzeniem jego stanu czystości.
– uzyskać od zakładu przetwórstwa mięsa dokumentację produkcji halal.
– złożyć sprawozdanie na formularzu kontroli, który musi zawierać dane firmy produkcyjnej, datę operacji, czas przyjazdu i wyjazdu, numery partie, numery kodów identyfikacyjnych, podpis kontrolera i stempel firmy produkcyjnej.


Znalezione obrazy dla zapytania pdf

 >> KARTA ZASAD HIGIENY I JAKOŚCI HALAL “AL-HAQ-HALAL” <<


Permalink do tego artykułu: http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=4664&lang=pl